NPR LOGO

NPR POLYTECHNIC LOGO

+91 89735 55558 / +91 89734 44448
nprpcoffice@nprcolleges.org
nprpcprincipal@nprcolleges.org
NPR Polytechnic College
NPR Polytechnic College

MUKTHAR NISHA J

HOD / CIVIL

VENKATESH V

Lect. / Civil

SETHURAM G

Lect. / Civil

ARUN KUMAR P

Lect. / Civil

MANIMUTHU M

Lect. / Civil

NAZEER AHAMED S

Lect. / Civil

Copyright © 2017 nprcolleges.org. All rights reserved.

Copyright © 2017 nprcolleges.org.
All rights reserved.

Powered by : Shriyadita